Om företaget

Välkommen till Artes Liberales AB – företaget som grundades redan på medeltiden!

Namnet Artes Liberales är nämligen hämtat från högmedeltiden, med inspiration från det humanistiska utbildningssystemet vid de tidigaste universiteten i Europa. Syftet med den högmedeltida undervisningen var att både öva förståndet och att odla sin själ, eftersom den som lärt sig att tänka klart också ansågs ha större förutsättningar för att klara sig i sitt yrkesliv, och som människa. Idealet var l’uomo universale (it. den universella människan), en person som odlade insikterna om värdet av att kunna se både detaljer och helhet.

Ännu på 1960-talet var den klassiska, humanistiska bildningen och metakunskapen viktiga inslag i nästan all undervisning, och välkända professorer i exempelvis medicin kunde lika mycket om medeltidslitteratur. Tvärvetenskaplighet var då en reell verklighet – idag är den efterlyst på grund av bortrationaliseringar. Det anses ju av många, både politiker och ekonomer, inte vara lönsamt, varken för samhälle eller individ, att satsa på ren förkovran för egen skull…

Utbildningen bedrevs på medeltiden inom sju s.k. artes liberales (lat. fria konster eller fria ämnen), uppdelade i trivium (grammatik, retorik och logik) och quadrivium (aritmetik, geometri, astronomi och musik).

Ämnesinnehållet i vårt koncept har naturligtvis bytts ut från medeltidens grammatik och astronomi, men det är fortfarande den starkt humanistiska människo- och samhällssynen som präglar arbetet i vårt moderna Artes Liberales AB.

Att på olika sätt försöka bidra till människors utveckling och förmåga till både helhets- och detaljtänkande är vår företagsidé! Därför har även vi, i det moderna Artes Liberales, sju arbetsområden, alla baserade på erfarenheter av att vara människa:

  • Ledarskaps- och organisationsutveckling
  • Arbetsmiljö och trivsel
  • Mentorskap och handledning
  • Fortbildning och utbildning
  • Kultur och kommunikation
  • Omvärld och analys
  • Arkiv och utredningar

1988 lades grunden till det moderna företaget, då Dafvid Hermansson startade en enskild konsult- och utbildningsfirma inom arkiv, forskning och kursverksamhet.

1994 grundades Artes Liberales AB av Dafvid Hermansson, genom en sammanläggning av flera tidigare enskilda firmor. Därefter har Dafvid varit styrelseordförande och majoritetsägare i företaget.

1995 utökades styrelsen med Niklas Nilsson.

2017 välkomnades Agnieszka Fabis och Maria Bergström i styrelsen, efter ett par år som medarbetare.

Bredden i vår företagsidé speglar givetvis den bakgrund som ägaren och initiativtagaren har, men också det faktum att det klassiska utbildningssystemet poängterade vikten av både helhetssyn och tvärvetenskaplighet.

Vår idé bygger på att det måste finnas en känsla för både helhet och detaljer och att människans utveckling får komma i centrum. För att klara en sådan helhetssyn hos en person måste det finnas en bredd i kunskap, utbildning och erfarenhet som bara byggs upp genom ”trial and error”.

För att bli en av våra medarbetare måste man alltså ha en bred bakgrund och erfarenhet, vilket gör att vi kan möta många olika kundkategorier och se lösningar i de flesta problem inom våra sju arbetsområden.